Wartość hodowlana standaryzowana

Wartość hodowlana standaryzowana to względna wartość hodowlana, która podlegała przekształceniu, w skutek czego rozkład wartości hodowlanej danej cechy w populacji posiada pożądaną zmienność, tj. docelowe odchylenie standardowe.

Wartość hodowlaną standaryzowaną uzyskuje się przez podzielenie wszystkich wartości hodowlanych przez ich odchylenie standardowe. Zwykle za tym procesem wykonuje się mnożenie przez wartość docelowego odchylenia standardowego.

Przykładowo, wartości hodowlane cech funkcjonalnych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej sprowadza się do rozkładu normalnego o średniej 100 i odchyleniu standardowym 10. Dzięki standaryzacji 99% wartości hodowlanych mieści się w przedziale 70 – 100, zgodnie z własnościami rozkładu normalnego.

© Tomasz Strabel