Wartość genotypowa

Wartość genotypowa (z ang. genotypic value), to dla danej cechy łączny wynik działania niezależnych efektów genów osobnika i współdziałania genów. Oznaczana zwykle symbolem G wartość genotypowa może by przedstawiona za pomocą równania:

G = A + NA

gdzie A to efekty addytywne wynikająca z addytywnego działania genów (zwane wartością hodowlaną), a NA to wynik współdziałania genów obejmująca działanie nieaddtywyne (z ang. non-additive gene effects lub gene combination value). © Tomasz Strabel