BLUP model zwierzęcia

BLUP model zwierzęcia (z ang. BLUP animal model) to odmiana metody BLUP, która pozwala na oszacowanie wartości hodowlanej zarówno samców (ocjów) jak i samic. Jest rozwinięciem odmiany BLUP model ojca po uwzględnieniu spokrewnień wszystkich ocenianych osobników, co robi się przez włączenie do obliczeń tzw. macierzy spokrewnień addytywnych. © Tomasz Strabel