Indeks gPF

Miara wartości hodowlanej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej będący odmianą indeksu PF, w którym do obliczeń wykorzystano genomowe wartości hodowlane. Najczęściej stosowany jest do osobników młodych, nie mających własnych obserwacji ani znanej wartości użytkowej córek. Jego stosowanie pozwala na przyspieszenie selekcji, skrócenie odstępu międzypokoleniowego co daje możliwość zwiększenia postępu hodowlanego w stosunku do programów opartych na selekcji z wykorzystaniem tradycyjnych ocen wartości hodowlanej. Dokładność indeksu gPF dla buhajów jest niższa aniżeli PF, w przypadku samic, dokładność indeksu pozostaje zawsze dokładniejsza aniżeli obliczonego na bazie tylko tradycyjnych źródeł informacji (użytkowość zwierząt i rodowód). © Tomasz Strabel