Trend fenotypowy

Trend fenotypowy (z ang. phenotypic trend) to zmiana średniej wartości użytkowej obserwowana dla danej cechy w populacji. Trend fenotypowy jest wypadkową trendu genetycznego jak i zmian czynników środowiskowych. Obrazuje się go zwykle w postaci krzywej utworzonej przez średnią wartość cechy zwierząt urodzonych w kolejnych latach. © Tomasz Strabel