Naddominowanie

Naddominowanie – patrz naddominacja. © Tomasz Strabel