Korelacja

Miara siły zależności między cechami. Jej miarą jest współczynnik korelacji, którego wartości mieszczą się w przedziale od -1 do 1. Rozróżniamy korelacje fenotypowe, genetyczne i środowiskowe. © Tomasz Strabel